PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “DIPON” Privātuma politika

  1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Mājas lapas lietotāju, turpmāk – Klientu, personas datu apstrādes pārzinis ir SIA“DIPON”, turpmāk – Uzņēmums, vienotās reģistrācijas Nr.40103887194, juridiskā adrese: Cetnieku iela 16-20, Salaspils,  LV-2121.
Uzņēmuma kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir tel. nr.: +371 25769915, e-pasts: info@luxgarden.lv, kā minētā Uzņēmuma juridiskā adrese.

  1. Politikas piemērošanas apjoms

 

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu kategorijas var būt, piemēram, personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods, identifikācijas numurs, dzimšanas datums, pases numurs, identifikācijas numurs, adrese), personas kontaktinformācija (adrese, telefona numurs, e-pasta adrese), darījuma dati, norēķinu dati, kā arī citi dati.

 

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz iziskajām personām – klientiem, abonentiem un pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (abonentam, klientam, lietotājam) saņem vai nodod Uzņēmumam jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.).

 

Pārzinis rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus un kādās informācijas sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 

  1. Personas datu apstrādes nolūki

 

Uzņēmums var apstrādāt personas datus šādiem nolūkiem:

– Klienta identificēšanai un apkalpošanai;

– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

– pakalpojumu sniegšanai, arī līguma saistību izpildes nodrošināšanai:

– garantijas saistību izpildei;

– pakalpojumu reklamēšanai un popularizēšanai;

– parādu atgūšanai un piedziņai;

– plānošanai un uzskaitei;

– informācijas sniegšanai valsts iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

– citos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Uzņēmumam.

 

  1. Fizisko personu datu apstrādes tiesiskais pamats

 

Uzņēmums var apstrādāt Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

– līguma noslēgšanai un izpildei;

– normatīvo aktu izpildei;

– saskaņā ar Klienta piekrišanu;

– leģitīmās interesēs – lai realizētu no Uzņēmuma un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Uzņēmuma leģitīmās intereses.

 

Uzņēmuma leģitīmās intereses ir:

– veikt komercdarbību;

– pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

– nodrošināt līguma saistību izpildi;

– saglabāt Klienta veiktos pieprasījumus mājas lapā, tai skaitā pieteikumus, iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, kas iesniegti mājas lapā, un citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz Uzņēmuma biroju vai Klienta kontaktpersonai;

– reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komercpaziņojumus;

– nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

– novērst likuma pārkāpumus;

– nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

– nodrošināt pakalpojumu sniegšanas un piegādes kvalitāti efektivitāti;

– administrēt maksājumus;

– vērsties valsts iestādēs un tiesā savu tiesību un tiesisko interešu aizsardzībai;

– informēt sabiedrību par savu darbību.

 

  1. Personas datu saņēmēju kategorijas

 

Uzņēmums neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

– ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;

– saskaņā ar Klienta piekrišanu;

– normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma,

– Uzņēmuma leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts iestādēs pret personu, kura ir aizskārusi Uzņēmuma tiesiskās intereses.

 

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai nodrošināšanai Uzņēmums var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības un nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Uzņēmuma prasībām un normatīvajiem aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Uzņēmuma uzdevumā.

 

  1. Personas datu glabāšanas ilgums

 

Uzņēmums glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

– normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Uzņēmums vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);

– kādai no datu apstrādē iesaistītajām pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

– spēkā Klienta piekrišana personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes tiesisks pamats.

Kad minētie apstākļi vairs nepastāv, Klienta personas dati tiek dzēsti.

 

  1. Piekrišanas atsaukšana un citas Klienta tiesības

 

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei Uzņēmumam doto piekrišanu un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

 

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Uzņēmumam veikt savu datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl normatīvie akti neparedz citādi.

 

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu vai sūdzību uz Uzņēmuma e-pastu info@vitrum.lv , kā arī pa pastu uz augstāk norādīto Uzņēmuma juridisko adresi. Klients var iesniegt sūdzību arī uzraugošajai iestādei Datu valsts inspekcijai.

 

  1. Komercpaziņjumi

 

Saziņu par komercpaziņojumiem par Uzņēmuma un/vai trešo personu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem Uzņēmums veic saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

 

Klients piekrišanu Uzņēmuma un/vai tā sadarbības partneru komercpaziņojumu saņemšanai dod mājas lapā, pierakstoties uz jaunumu saņemšanu, ievadot savu e-pastu un citu kontaktinformāciju.

 

Klienta dotā piekrišana komercpaziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komercpaziņojumu saņemšanas, nosūtot e-pastu uz e-pasta adresi info@luxgarden.lv

 

 

 

Открыть чат
Sveiki! Kā mēs varam jums palīdzēt?